Súkromné špeciálno-pedagogické vzdelávacie centrum

Poradenstvo

Psychologické intervencie

Špeciálno-pedagogické intervencie

Vzdelávanie

 
O nás

Sme špeciálno pedagogické vzdelávacie centrum, ktoré sa snaží pomôcť deťom na ceste za vzdelaním. 

Naším cieľom je komplexný pohľad na dieťa psychologičky a špeciálnej pedagogičky. Poradenstvo, terapie, stimulácie, reedukácie týkajúce sa nielen priamo dieťaťa, ale v prípade záujmu, poradenstvo vo všetkých oblastiach, ktoré diagnóza dieťaťa ovplyvňuje, či už rodina, škola, škôlka. Pri každom dieťati spájame pohľad psychologičky a špeciálnej pedagogičky, prípadne iných odborných zamestnancov, aby sme rodine poskytli komplexný prístup k danej problematike. 

Biofeedback a EEG biofeedback (neurofeedback)

AKO TO FUNGUJE

Klient sedí v kresle a na telo (cez oblečenie) mu dáme senzory, ktoré zaznamenávajú jeho dýchanie, pulz, svalové napätie, teplotu kože, kožnú vodivosť. V prípade neurofeedbacku sú senzory umiestnené na hlavu a uši klienta.

Senzory nespôsobujú klientovi žiadnu bolesť, nevysielajú do tela žiadne impulzy. Jednoducho len odčítavajú potrebné telesné parametre, resp. parametre fungovania mozgu (mozgové vlny).

Tieto informácie sa prenášajú do počítača, kde sa zobrazia v podobe krivky. Klient pozerá na monitor a vidí tak v reálnom čase, ako jeho telo či mozog reaguje na rôzne podnety. Počas tréningu sa snaží jednotlivé parametre prispôsobovať tak, aby prebiehali optimálnym spôsobom.

Biofeedback je použitie prístrojovej techniky na zobrazenie psychofyziologických procesov, ktoré si jedinec obvykle neuvedomuje, a ktoré môže dostať pod vôľovú kontrolu. Zahŕňa meranie osobných fyziologických veličín ako sú dýchanie, tep, teplota, kožná vodivosť a svalové napätie v reálnom čase a ich prezentáciu vo vhodnej forme klientovi. Metóda Biofeedbacku umožňuje zistenie stresového profilu klienta, teda zhodnotenie jeho typického vzorca reaktivity počas stresu a zotavenia sa po strese. Význam merania stresovej reakcie vychádza z poznatku, že telesné a psychologické symptómy spojené so stresom môžu byť vyvolávané a udržiavané zmenenými fyziologickými funkciami. Zároveň platí, že subjektívne pocity pri prežívaní stresu nie vždy zodpovedajú fyziologickým reakciám. Biofeedback je súčasne terapeutická metóda, vďaka ktorej sa môže klient podľa individuálne nastaveného tréningu naučiť čiastočne ovládať svoje fyziologické reakcie v strese.

EEG biofeedback, označovaný tiež ako neurofeedback, je psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiaduca aktivita mozgu je posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí. Inak povedané, takto je možné jednoduchou a hravou formou ovládať svoje zdravie a výkony pomocou signálov z vlastného tela. Metóda je v súčasnosti rozšírená po celom svete a využíva sa pre široký okruh problémov. V našom centre ju využívame hlavne na tréningy pre deti s ADHD, ADD, autizmom, NKS, poruchy učenia. 

Online hry 

Odkazy na online edukačné hry pre deti, ktoré som vytvorila na podkladoch špeciálnopedagogických materiálov.

Alebo ich nájdete na facebooku:. https://www.facebook.com/Edu-spec-s%C3%BAkromn%C3%A9-%C5%A1peci%C3%A1lnopedagogick%C3%A9-vzdel%C3%A1vacie-centrum-102046441509662/guides/?ref=page_internal


BILATERÁLNA INTEGRÁCIA

Program bilaterálnej integrácie (tzv. BI program) je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Autorkou programu je Shiela Dobie, OBE. Program ďalej podporili Kristy Brown dr. Andrew Dalziell, ktorý ho naďalej aktívne rozvíja a veľmi úspešne aplikuje v mnohých krajinách sveta.

BI využívame ako súčasť iných intervencií. Väčšinou cvičíme s detičkami na začiatku hodiny a zároveň cvičenie ukazujeme rodičom, aby detičky cvičili aj doma:)

Náš tím

 To, čo nás spája a je zároveň aj našou hlavnou náplňou v centre, je práca s dieťaťom. Práca s dieťaťom vzhľadom na diagnózu, školu, rodinu z pohľadu psychologičky, špeciálnej pedagogičky, prípadne iných odborníkov. V centre budeme viesť individuálne hodiny, ale aj skupinové stimulačné hry. Máme víziu vybudovať špeciálnopedagogické vzdelávacie centrum, kde budú mať zastúpenie, okrem aktivít s deťmi, aj aktivity a vzdelávania pre rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov. 

PaedDr. Vladimíra Ďurčová

špeciálna pedagogička

Mgr. Ivana Prešinská PhD.

psychologička

Mgr. Jarmila Šimková

špeciálna pedagogička

© Copyright edu-spec.sk