Kuprev

Program KUPREV je primárne preventívny program pre deti predškolského veku, ktorý vypracovala klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová. Program rešpektuje špecifiká vývinového obdobia dieťaťa. Je hravý, u detí je veľmi obľúbený. Určený je deťom od 4. rokov do začiatku povinnej školskej dochádzky.

Program KUPREV je vhodný najmä pre:

 • deti s odkladom povinnej školskej dochádzky,
 • deti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou,
 • deti s pervazívnymi vývinovými poruchami,
 • deti s vývinovou dysfáziou,
 • bilingválne deti,
 • deti s hraničným intelektom,
 • všetky deti, ktoré chcú rodičia pripraviť na vstup do školy bez ťažkostí.

Program KUPREV je všeobecne zameraný na orientáciu dieťaťa vo svete a pomáha dieťaťu:

 • upevniť si orientáciu vlastnej osoby, miesta a času,
 • získať sociálnu a informačnú orientáciu,
 • rozvíjať rečové schopnosti, (dieťaťu narastá „chuť hovoriť“, reč sa stáva usporiadanejšou, začína mať zmysel,
 • zažiť bezproblémový štart povinnej školskej dochádzky (deti, ktoré program absolvujú nemávajú adaptačné ťažkosti pri nástupe do školy),
 • podnecovať zdravý vývin jeho osobnosti,
 • bezproblémovo sa začleniť do ľudskej spoločnosti.

V našom centre s týmto programom pracuje certifikovaný terapeut. Ťažisko tohto programu spočíva v domácej práci. Program je zostavený pre dvojicu rodič-dieťa a pozitívne tento vzťah prehlbuje. Inštrukcie, potrebné materiály a rady dostávajú rodič s dieťaťom u nás v centra približne raz za mesiac (podľa individuálneho pracovného tempa dieťaťa). Rodičia sa v priebehu programu naučia, ako pracovať s dieťaťom v zmysle „tréningu budúcej školskej práce“.

V prípade, že máte záujem o akékoľvek ďalšie informácie o tomto programe, môžete nás kontaktovať

Kontaktujte nás© Copyright edu-spec.sk