Náš tím

 To, čo nás spája a je zároveň aj našou hlavnou náplňou v centre, je práca s dieťaťom. Práca s dieťaťom vzhľadom na diagnózu, školu, rodinu z pohľadu psychologičky, špeciálnej pedagogičky, logopedičky, prípadne iných odborníkov. V centre vedimeme individuálne hodiny, ale aj skupinové stimulačné hry. 

PaedDr. Vladimíra Ďurčová - špeciálna pedagogička

Vladimíra Ďurčová je špeciálnou pedagogičkou, ale aj vyštudovanou učiteľkou dejepisu a občianskej náuky. Je zakladateľkou súkromného špeciálno-pedagogického centra Edu-spec vo Zvolene, kde sa venuje prevažne deťom s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, ale aj deťom s NKS a Aspergerovým syndrómom. Dieťa sa snaží vnímať vždy komplexne a pristupovať k nemu a jeho problémom z rôznych uhlov pohľadu, či už motoriky, deficitov čiastkových funkcií, senzorickej integrácie, neuropsychológie… Témou inklúzie sa zaoberá dlhodobo a snaží sa ju implementovať v bežnom fungovaní školy, kde pôsobí čiastočne pôsobí. Popri práci sa venuje lektorovaniu pedagogických asistentiek/asitentov pre Inklucentrum a ŠPT pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie VUDPAP. Energiu naberá z rodiny, smiechu a pohybu. Pracuje metódami : Sindelar, Bilaterálna integrácia, Neurofeedback, Feuerstein, Senzorická integrácia, Grunnlaget, Metóda dobrého štartu, JIAS

Mgr. Ivana Prešinská PhD. - psychologička

Aktuálne pracuje ako psychológ v Centre sociálnych služieb v Krupine, kde poskytuje psychologickú pomoc, poradenstvo a intervenciu pre rodiny, rodičov v rámci práce Centra pre deti a rodinu Dalia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí. Ďalej pôsobí ako psychológ v súkromnom  špeciálnovzdelávacom centre Edu-spec vo Zvolene, kde poskytuje psychologickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú, konzultačnú a preventívnu starostlivosť deťom, rodičom, odborným zamestnancom a súčasne pracuje ako lektorka na Univerzite tretieho veku vo Zvolene v odbore psychológia. V minulosti pracovala v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene.

Vyštudovala Katedru psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2008 v odbore psychológia a v roku 2017 ukončila doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci štúdia sa venovala tematike pozitívnej psychológie v súvislosti s kvalitou života človeka.

V roku 2020 ukončila Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii v Košiciach v rozsahu 200 hodín. Pracuje s klientom formou kladenia otázok s cieľom umožniť klientovi odkrývať jeho vlastné možnosti na zvládnutie svojej situácie, čím sa prehlbuje klientovo uvedomenie.

Mgr. Lucia Dravecká - logopedička

Lucia Dravecká je vyštudovaná logopedička. Väčšinu svojej praxe pracovala v poradniach ako školský logopéd, kde sa venovala práci s deťmi s poruchami reči ako dyslália, oneskorený vývin reči, narušený vývin reči (vývinová dysfázia). Čiastočne pracuje na škole s deťmi, ktoré majú vývinové poruchy učenia. Vedie kurzy Eľkonina (Fonematické uvedomovanie podľa D.B.Eľkonina), ktoré sú výborným rozvíjajúcim predškolským programom najmä pre deti s odloženou školskou dochádzkou, ako aj pre deti s poruchami reči a oslabením jednotlivých jazykových rovín. Pravidelne robievala skríningy v materských školách, s cieľom včasného odhalenia porúch reči ako aj stretnutia pre učiteľov materských škôl a rodičov. Podporuje spoluprácu a vzájomnú komunikáciu v trojuholníku dieťa-rodič-odborník, ktorá je piliérom úspechu.

This is a Heading

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to convert site visitors into customers with a promotion.


© Copyright edu-spec.sk