Náš tím

 To, čo nás spája a je zároveň aj našou hlavnou náplňou v centre, je práca s dieťaťom. Práca s dieťaťom vzhľadom na diagnózu, školu, rodinu z pohľadu psychologičky, špeciálnej pedagogičky, prípadne iných odborníkov. V centre budeme viesť individuálne hodiny, ale aj skupinové stimulačné hry. Máme víziu vybudovať špeciálnopedagogické vzdelávacie centrum, kde budú mať zastúpenie, okrem aktivít s deťmi, aj aktivity a vzdelávania pre rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov.

PaedDr. Vladimíra Ďurčová - špeciálna pedagogička

Vladimíra Ďurčová je špeciálnou pedagogičkou, ale aj vyštudovanou učiteľkou dejepisu a občianskej náuky. Je zakladateľkou súkromného špeciálno-pedagogického centra Edu-spec vo Zvolene, kde sa venuje prevažne deťom s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, ale aj deťom s NKS a Aspergerovým syndrómom. Dieťa sa snaží vnímať vždy komplexne a pristupovať k nemu a jeho problémom z rôznych uhlov pohľadu, či už motoriky, deficitov čiastkových funkcií, senzorickej integrácie, neuropsychológie… Témou inklúzie sa zaoberá dlhodobo a snaží sa ju implementovať v bežnom fungovaní školy, kde pôsobí čiastočne pôsobí. Popri práci sa venuje lektorovaniu pedagogických asistentiek/asitentov pre Inklucentrum a školských kolektívov pre Nadáciu pre deti Slovenska. Energiu naberá z rodiny, smiechu a pohybu.

tréningy: Sindelar, Bilaterálna integrácia, Neurofeedback, Feuerstein, Senzorická integrácia, Grunnlaget, Metóda dobrého štartu

Mgr. Ivana Prešinská PhD. - psychologička

externí lektori:

Mgr. Monika Ferenčíková - špeciálna pedagogička

Študovala na strednej pedagogickej akadémii, neskôr vyštudovala odbor sociálna pedagogika, po skončení absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium a skončila aj rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Momentálne pracuje ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole. Od roku 2003 pôsobila v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, kde s malými prestávkami pôsobila najmä v oblasti oblasti poradenstva a prevencie. Individuálne poradenstvo rodičom a žiakom pri zvládaní krízových situácií, výchovno - vzdelávacích problémov,  rozvode, záškoláctve ale aj osobnostných problémov.  Aktívne realizovala prevenciu sociálno patologických javov na rôznych typoch škôl, s rôznou vekovou kategóriou formou skupinovej práce. Najlepšie, čo v poradenstve môžeme ponúknuť klientom je náš skutočný záujem a podpora. 

Mgr. Jarmila Šimková

This is a Heading

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to convert site visitors into customers with a promotion.


© Copyright edu-spec.sk