Špeciálnopedagogická reedukácia a stimulácia

Individuálne hodiny, kde sa v rámci reedukačných cvičení zameriavame na rozvíjanie oslabených oblastí zrakového vnímania a diferenciácie, sluchovej analýzysluchovej syntézy, sluchovej diferenciácie, pravoľavej a priestorovej orientáciejemnej motoriky, hrubej motoriky, audiomotorickej koordinácie, deficit vo vývine reči (fonologický deficit) a rozvoj myslenia. Využívanie princípov senzorickej integrácie, bilaterálnej integrácie, pri motorických problémoch dieťaťa.

Individuálna hodina: 45 min. 25 €

Kontaktujte nás


© Copyright edu-spec.sk