Špeciálnopedagogická reedukácia a stimulácia

V rámci reedukačných cvičení sa zameriavame na rozvíjanie oslabených oblastí zrakového vnímania a diferenciácie, sluchovej analýzysluchovej syntézy, sluchovej diferenciácie, pravoľavej a priestorovej orientáciejemnej motoriky, hrubej motoriky, audiomotorickej koordinácie, deficit vo vývine reči (fonologický deficit). Využívanie princípov senzorickej integrácie, bilaterálnej integrácie, pri motorických problémoch dieťaťa.

Kontaktujte nás


© Copyright edu-spec.sk